MENU
  • Meningkatkan urus tadbir serta pentadiran yang cekap, efektif dan berkualiti.
  • Meningkatkan pengurusan kewangan yang berkualiti selaras dengan peraturan dan tatacara kewangan yang ditetapkan.
  • Mengawal aktiviti perbandaran dan perniagaan bagi mewujudkan suasana bandar yang harmoni.
  • Melaksanakan pembangunan terancang dan sistematik.
  • Menguatkuasakan undang-undang selaras dengan perancangan dan pembangunan Majlis.
  • Memastikan semua harta-harta dan pegangan dalam kawasan Majlis diurus dan dinilai dengan cekap, adil dan saksama.
  • Mewujudkan korelasi keseimbangan antara pembangunan fizikal dengan kualiti kehidupan komuniti.
  • Menginovasikan perkhidmatan teknologi maklumat yang berkualiti dan selamat.
  • Meningkatkan kualiti sistem penyampaian menerusi penambahbaikan prosedur cadangan pemajuan.