MENU

Tawaran adalah dibuka kepada kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan CIDB dan mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PKK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan Gred G1dan G2 di bawah tajuk yang bersesuaian dan berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah Tahun 2023 bagi menyertai sebutharga bagi kerja-kerja di bawah:-

Bil Rujukan MDKP No. Sebut harga Projek Gred &
Pengkhususan
Tarikh
Tutup
/Jam
Harga
Dokumen
1. MDKP.NS
04.400-7/2023
-088
S035/2023 MENAIK TARAF
KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR  DI TAPAK PENJAJA BELANGO WAGHIH MELANG, MD KUALA PILAH
Gred : G2
Kategori : CE Pengkhususan CE01 & CE21

26
September 2023

(Selasa)
 

Masa : 12.00
t/hari

RM 50.00
2. MDKP.NS
04.400-7/2023
-089
S036/2023 MENAIK TARAF SISTEM
PENCAHAYAAN LAMPU JALAN DARI HPSV KEPADA LAMPU LED DI JALAN PERPATEH, MD KUALA PILAH
Gred: G1,G2
Kategori : E
Pengkhususan E04,E11,E16 &
E17

 

2.0   Lawatan Tapak:
         - Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah sahaja layak menyertai lawatan tapak

            Tarikh : 18 September 2023 (Isnin)

            Pendataran :  9.00 pagi - 10.00pagi

            Tempat        :  Dewan Bandaran MDKP           

            Taklimat      :  9.00 Pagi

3.0   Syarat:

        3.1 Hanya kontraktor yang berdaftar dengan Majlis Daerah Kuala Pilah (MDKP) sahaja layak menyertai sebutharga.  Semakan pendaftaran perlu dilaksanakan sebelum pembelian Borang Sebutharga..

        3.2 Dokumen Sebutharga akan dikeluarkan kepada PEMILIK syarikat/kontraktor yang hadır untuk sesi  pendaftaran pada tarikh yang telah ditetapkan. HANYA PEMILIK  SYARIKAT sahaja yang dibenarkan menghadiri sesi pendaftaran tersebut dan wakil syarikat adalah TIDAK DIBENARKAN.

        3.3 Hendaklah membawa sijil-sijil asal SSM, CIDB dan PKK semasa lawatan tapak dan dipamerkan ketika pembelian borang di kaunter MDKP.

        3.4 Hendaklah membawa cop syarikat bagi memudahkan pengisian borang.

        3.5 Permohonan Kebenaran Khas untuk menyertai sebut harga di luar kod bidang adalah tidak dibenarkan.

        3.6 PEMALSUAN BUTIRAN di dalam Borang Pendaftaran dan Dokumen Berkaitan seperti SPKK (CIDB),PKK (CIDB),STB (BPKU) dan lain-lain dokumen yang berkaitan adalah TIDAK LAYAK /TERBATAL dan laporan kepada CIDB akan dibuat untuk tindakan undang-undang.

        3.7 Dokumen Sebutharga yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan. Majlis Daerah Kuala Pilah tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehiIangan,keIewatan dan MDKP  tidak terikat  menerima  tawaran  terendah  atau sebarang tawaran atau memberi apa-apa sebab sesuatu tawaran.

4.0.  Dokumen Sebutharga
         4.1 Harga dokumen sebutharga bagi Gred G1 dan G2 dijual dengan kadar: RM50.00 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja).

         4.2 Dokumen sebutharga boleh dibeli di Kaunter Hasil, MDKP mulai 19hb September 2023 (Selasa) sehingga 25 September 2023 (Isnin) pada pukul 8.30 pagi hingga 12.00 tengah hari dan 2.00 petang hingga 4.00 petang.

5.0.  Tarikh Tutup:
         26 September 2023 (Selasa) jam 12.00 tengah hari. Sebutharga hendaklah disertai dengan salinan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK), Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Sijil Taraf Bumiputera (STB) dan SSM yang masih sah, serta dimasukkan ke dalam peti tender Majlis Daerah Kuala Pilah.

6.0   Majlis tidak terikat untuk menerima sebutharga yang paling rendah atau mana-mana sebutharga yang berpatutan.